Cuộc thi xem ai hôi hơn

Người thứ nhất vào chuồng lợn được 2 ngày thì bịt mũi chạy ra kêu lên: “Ối giời ơi, hôi quá chịu không nổi”.

Người thứ hai vào chuồng 3 ngày rồi loạng choạng chạy ra không nói được gì.

Người thứ ba vào chuồng ở được một tuần thì chú lợn chạy ra và bất tỉnh.

Xem thêm:

Add a Comment

Your email address will not be published.